تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان

بی بی سی چگونه مراسم اربعین را پوشش داد؟